PPC CLEO ERQUELINNES - H448


Local 1 : Salle du Béguinage - Place du Béguinage 6560 Erquelinnes - (21km - 30')

Joue contre Thuin:

LMessieurs
QMessieurs
SMessieurs
UMessieurs
WMessieurs